tel: +48 537 661 664

PERFECT Aneta Łyjak-Laskowska

PERFECT Aneta Łyjak-Laskowska

O Firmie

Jesteśmy firmą aktywnie działającą na rynku od 2014 roku. Proponujemy Państwu kompletną obsługę zarówno przygotowywanych jak i złożonych w ARiMR dokumentów aplikacyjnych. Dokonywanie wszelkich uzupełnień, składanie wyjaśnień zarówno na wezwanie jak i we własnym zakresie (samo-uzupełnienie). Prowadzenie wniosku o przyznanie pomocy od skompletowania dokumentacji do momentu podpisania umowy na dofinansowanie lub do rozliczenia projektu – według Państwa życzenia i oczekiwań. Pomagamy pozyskiwać dotacje i dopłaty bezpośrednie dla rolników m.in w takich miastach jak Toruń, Bydgoszcz, Grdzuiądz.


Proponujemy całkowite, rzetelne, terminowe i profesjonalne przygotowanie dokumentów. Doradzamy w zakresie uzyskania wszelkich niezbędnych zaświadczeń i pozwoleń. Zapewniamy bieżący kontakt i informacje o postępach w pozyskiwaniu dotacji.


Doświadczenie - Jakość - Solidność

Zakres Usług

Pomagamy w pozyskaniu dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2014-2020) przede wszystkim w ramach działań:

- Modernizacja gospodarstw rolnych
- Ułatwienie startu młodym rolnikom
- Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej,
- Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych,
- Przetwórstwo i marketing produktów rolnych,

W ramach obsługi tych działań jesteśmy w stanie pozyskać dotację dla każdego podmiotu występującego na terenach wiejskich, który się kwalifikuje do uzyskania wsparcia.


Modernizacja

Dotacje i dopłaty bezpośrednie dla rolników - pomoc jest udzielana na inwestycje poprawiające ogólne wyniki gospodarstw rolnych prowadzących zarobkową działalność rolniczą.
Prowadzenie działalności w celach zarobkowych to prowadzenie działalności, której podstawowym celem jest osiągnięcie dochodu.
W ramach tego działania mogą być realizowane wyłącznie takie operacje, które będą przyczyniały się do poprawy ogólnych wyników gospodarstwa.

W ramach tego działania mogą być realizowane inwestycje zbiorowe, przez które rozumie się operacje realizowane przez co najmniej dwóch rolników (tzw. wspólniewnioskujący).

Dopłaty bezpośrednie dla rolników mają formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji.

Beneficjenci to: rolnicy prowadzący działalność rolniczą w celach zarobkowych lub grupa takich rolników.
W przypadku rolnika będącego jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, o pomoc może ubiegać się jedynie spółka osobowa.

W ramach dotacji i dopłat dla rolników koszty kwalifikowalne obejmują:
– koszty budowy lub modernizacji budynków lub budowli;
– koszty zakupu (w tym również instalacji) lub leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności, nowych maszyn i wyposażenia do wartości rynkowej majątku;
– koszty zakupu (w tym również instalacji) lub budowy elementów infrastruktury technicznej;
– koszty ogólne związane z wydatkami, o których mowa w ww. punktach, takie jak koszty przygotowania dokumentacji technicznej operacji, sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego, czy koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo na temat zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności;
– koszty zakładania sadów i plantacji krzewów owocowych owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat;
– koszty zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego i zakupu patentów, licencji, praw autorskich, znaków towarowych.
Inwestycje, których dotyczą ww. koszty, muszą być bezpośrednio związane z działalnością rolniczą, w tym również mogą dotyczyć przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie.
Nie ma możliwości wsparcia zakupu zwierząt oraz realizacji inwestycji odtworzeniowych.
Szczegółowy katalog kosztów zawiera rozporządzenie.
W przypadku beneficjentów, którzy w ramach PROW 2007-2013 otrzymali dotację i zakupili maszyny rolnicze nie ma możliwości dofinansowania rzeczy tego samego rodzaju.

Pomoc unijna będzie przyznana, gdy realizacja inwestycji jest uzasadniona ekonomicznie oraz nie jest możliwa bez udziału środków publicznych.

Dopłaty bezpośrednie i dotacje dla rolników, mogą otrzymać rolnicy, którzy:

- prowadzili na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność rolniczą
- posiadają gospodarstwo rolne w rozumieniu Kodeksu cywilnego, o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, w brzmieniu na dzień wejścia w życie Programu, zwanych dalej „gospodarstwem” i kieruje nim. pomoc unijna nie może zostać przyznana na inwestycje mające na celu dostosowanie do norm lub wymogów unijnych.

Kwoty i stawki dofinansowania;

– 60% kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku młodych rolników i inwestycji zbiorowych
– 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych operacji
i nie mniej niż 30% kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne, w tym na realizację projektów zbiorowych, w ramach poddziałania, w okresie realizacji PROW 2014-2020, nie może przekroczyć:

– 900 000 zł – w przypadku operacji realizowanej w ramach celu – rozwój produkcji prosiąt,
– 500 000 zł – w przypadku pozostałych celów, przy czym na inwestycje niezwiązane bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich lub adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie, lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których prowadzona jest produkcja zwierzęca, nie może przekroczyć 200 tys. zł.


Przetwórstwo

Pomoc jest udzielana na inwestycje dotyczące przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych (tj. produktów wymienionych w Załączniku nr 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z wyłączeniem produktów rybnych), przy czym produkt będący wynikiem przetwarzania powinien być również produktem rolnym.

Beneficjenci pomocy:
Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która:

– posiada zarejestrowaną działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych,
– działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo.

Rolnik, domownik, małżonek rolnika podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie – dotyczy podmiotów składających wnioski w naborze tematycznym dotyczącym wsparcia rozpoczynania działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych.

Koszty kwalifikowalne zostały szczegółowo określone w rozporządzeniu i obejmują:

– koszty budowy, modernizacji lub przebudowy budynków produkcyjnych lub magazynowych i budowli stanowiących infrastrukturę zakładów przetwórstwa, niezbędną do wdrożenia inwestycji w zakresie zakupu maszyn i urządzeń lub infrastruktury służącej ochronie środowiska,
– koszty zakupu maszyn lub urządzeń do przetwarzania, magazynowania lub przygotowania produktów do sprzedaży, aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania,urządzeń służących poprawie ochrony środowiska.

Pomoc w formie dotacji unijnej może być przyznana być przyznana, jeżeli wnioskodawca jest zdolny do realizacji i utrzymania planowanego przedsięwzięcia, a realizacja inwestycji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych.

Szczegółowy wykaz rodzajów działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności objętej pomocą w niniejszym działaniu został określony w załączniku do rozporządzenia.

Operacje mogą dotyczyć sprzedaży detalicznej wyłącznie w naborze tematycznym dotyczącym wsparcia rozpoczynania działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych.

Kwoty i stawki wsparcia:

Poziom pomocy wynosi 50% kosztów inwestycji kwalifikującej się do wsparcia.
Maksymalna wysokość pomocy w ramach poddziałania przyznana w okresie realizacji Programu jednemu beneficjentowi wynosi 3 000 000 zł, a w przypadków związków grup producentów rolnych lub zrzeszeń organizacji producentów, wynosi 15 000 000 zł. Minimalna wysokość pomocy przyznana na realizację jednej operacji wynosi 100 000 zł.
W przypadku operacji realizowanych w naborze tematycznym dotyczącym wsparcia rozpoczynania działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych, maksymalna kwota pomocy wynosi 300 000 zł. Natomiast wielkość pomocy przyznanej na realizację jednej operacji w tym przypadku nie może być niższa niż 10 000 zł.